סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

מכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון

מכרז פומבי מס'  12/17 להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט יולי 2017

מסמך א' - הודעה בדבר פרסום מכרז

עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה (להלן: "העמותה" או "המתנ"ס") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה לפי דרישות העמותה מעת לעת, הכל על פי הדרישות והתנאים המפורטים בתנאי המכרז, במפרט השירותים ובחוזה, אשר יקראו להלן – "השירותים".

עיון במכרז ורכישתו:
החל מיום 16/07/2017 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המתנ"ס ו/או באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: www.matnasganyavne.org הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיימכר אצל העמותה בלבד, ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 16/7/2017_ בסכום של 300 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי העמותה בהרצל ,40 בין השעות 09:00 עד 15:00, טלפון: 08-8571199
את התשלום עבור המכרז יש לבצע במתנ"ס גן יבנה, ברחוב הרצל 40 גן יבנה, טלפון 088571199. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.

ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 7,500 ₪ (במילים: שבעת אלפיים חמש מאות ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העמותה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30/10/2017 ותוארך לפי הצורך, על פי תנאי המכרז.

הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 12/17 " בלבד, במסירה ידנית עד ליום _30/7/2017_ בשעה 12:00 במשרדי המתנ"ס (לא לשלוח בדואר) ברח' הרצל 40 גן יבנה
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

סיור באתר:
כל המתעניין בהליך / המעוניין להשתתף במכרז, נדרש לקיים סיור באתר עד ליום 23/7/2017, בתיאום מראש עם מנהל מרכז הנופש והספורט במייל: shilodotan@gmail.com ו/או בטלפון: 054-9915000,
08-9352321


שאלות הבהרה:
עד ליום 25/7/2017 _ בשעה 12:00, ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז לידי מנהל מרכז הנופש והספורט במייל: shilodotan@gmail.com טלפון לבירור קבלת המייל: 054-9915000
08-9352321. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

כללי:
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד. _
אורית גוטמן
מנהלת העמותה


מסמך ב' - הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז

ריכוז מועדי המכרז:

רכישת המכרז במשרדי המתנ"ס בגן יבנה החל מיום 16/7/2017
סיור במרכז הנופש והספורט

עד ליום 23/7/2017 ( בתיאום מראש)

משלוח שאלות הבהרה על המכרז עד ליום 25/7/2017  שעה 12:00
מועד אחרון להגשת המכרז עד ליום 30/7/2017 שעה 12:00
תוקף ערבות המכרז 30/10/2017


1. מסמכי המכרז

1. מסמך א' - הודעה בדבר פרסום המכרז;
2. מסמך ב' - הוראות ותנאים כללים למשתתפים במכרז;
מסמך ב' 1 – נוסח ערבות להשתתפות במכרז;
מסמך ב' 2 – נוסח תצהיר היעדר הרשעות בעניין שכר מינימום ועובדים זרים;
מסמך ב' 3 – אישור מורשי חתימה של המציע;
מסמך ב' 4 – הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה;
מסמך ב' 5 – דף מידע כללי על המציע;
מסמך ב' 6 – הצהרה בדבר ניסיון המציע;
מסמך ב' 7 – בטל;
מסמך ב' 8 – התחייבות לשמירת זכויות עובדים;
3. מסמך ג' - הצעת המחיר של המשתתף;
4. מסמך ד' - נוסח הסכם לרבות נספחיו אשר הינם:
נספח ד'1 - נוסח ערבות ביצוע;
נספח ד'2 – מסמך ביטוחים;
נספח ד'3 – אישור על קיום ביטוחים;
נספח ד'4 – שרטוט של המזנון;
ה. מסמך ה' – מפרט טכני לעבודות והשירותים נשוא המכרז;
מסמך ו'-רשמת ציוד והקמה

כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.
העמותה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.

כמו כן, המשתתף במכרז מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתרים המיועדים למתן השירותים נשוא המכרז, והצעת המחיר המוגשת על ידו הינה בהתחשב במצבם.

במקרה של סתירה בין הוראות המכרז ו/או החוזה ו/או המפרט הטכני, תגבר ההוראה המיטיבה עם העמותה, לפי החלטת העמותה.

2. נושא המכרז:

2.1. עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה (להלן: "העמותה" / "המתנ"ס") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה שיפעל בימים בהם המרכז פעיל למפורסם בקהל המורכב. כמו כן העמותה תהא רשאית לדרוש מהספק שיזכה במכרז זה, בהם יתקיימו אירועים / משחקים ו/או אימונים / אימונים מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות, (להלן – "השירותים"), הכל כמפורט בתנאי המכרז להלן, במפרט הטכני ובחוזה.


2.2. הזוכה שיבחר במכרז, להלן: "המפעיל" / "הקבלן", יהיה אחראי לקבלת הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת המזנון במרכז נופש וספורט, לרבות אישורים מהגורמים הבאים: משטרה, כיבוי אש ורישוי עסקים במועצה משרד הבריאות וכל העבודות וההוצאות הנדרשות לכך יהיו על חשבונו ועל אחריותו של המפעיל, הכל בהתאם לתנאים ולוח הזמנים המפורטים במסמכי המכרז, החוזה ומפרט השירותים המצורף כמסמך ה' למכרז.

2.3. עם קבלת רישיון העסק, יפעיל הזוכה את המזנון העירוני בכול זמן שבו מרכז הנופש פעיל ללא יוצא מן הכלל.

2.4. מובהר בזאת כי באחריותו הבלעדית של המציע, טרם הגשת ההצעה, לברר אצל כל הגורמים הרלוונטיים מהם הדרישות להפעלת מזנון מעין זה, ולעמוד בכל הדרישות אשר ימסרו לו מאת גורם מוסמך בקשר עם הפעלת המזנון.

לידיעת המציעים, מזנון הינו עסק מסוג בית אוכל, בו מכינים או מגישים מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, הטעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, 1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), 2013 – פריט 4.2 ב'. גורמי רישוי בפריט זה – משטרה, משרד הבריאות (תברואן המועצה), שרותי כיבוי אש, מהנדס ועדה מקומי זמורה


לצורך קבלת רישיון לניהול עסק, יש להכין ולהגיש תוכנית עסק כנדרש בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), 2000 פרק ה' – תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק, לצרף פרשה טכנית ולבצע תנאים מוקדמים של משטרת ישראל במידת הנדרש(לצרף רשימת עובדים, להתקין מצלמות וכדומה).


2.5. המפעיל יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלת המזנון לרבות כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת היתרים ורישיונות להפעלתו, ניקוי הוצאות מים, חשמל, ארנונה (ככל שתחול) שיחולו על העמותה.


מובהר בזאת כי באחריותו הבלעדית של המציע, טרם הגשת ההצעה, לברר אצל כל הגורמים הרלוונטיים מהן הדרישות לקבלת היתר /ו/או רישיון, ולעמוד בכל הדרישות אשר ימסרו לו מאת כל גורם מוסמך בקשר עם הפעלת המזנון. לא תתקבל טענה מצד המפעיל על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי ההתקשרות ו/או המכרז.

2.6. ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה, תהא לתקופה של 24 חודשים והיא ניתנת להארכה, על פי בחירת העמותה, ל-3 תקופות נוספות בנות 12 חודש או פחות כל אחת ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים, הכל על פי תנאי החוזה.


2.7. המפעיל מתחייב להפעיל את המזנון ולבצע את כל העבודות הנלוות, בהתאם להיתרים שיקבל, ועל פי כל כללי הבטיחות המתחייבים, ובכפוף לכל הוראות הרשויות כגון: כיבוי אש, משטרה, בריאות הציבור וכיוצ"ב ובהתאם לכל דין ולהוראות החוק. כמו כן באחריות המפעיל לבצע את כל התיאומים ולהשיג את כל האישורים הנחוצים לשם כך.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים להלן (להלן: "המשתתף" / "המציע"):

3.1. המציע הינו אישיות משפטית שהינה יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.

3.2. המציע הפעיל במהלך שנתיים רצופות לפחות, משנת 2011 ואילך, מזנון עם רישיון עסק כדין, באתר/ים המיועד/ים לקהל של 500 איש לפחות לכן בעל ארבעה סניפים.
להוכחת תנאי זה על המציע למלא הצהרה על ניסיון המציע, בנוסח המצורף כמסמך ב'6 למכרז, וכן לצרף אישור/ים מהגופ/ים עבורם הפעיל את המזנונ/ים וכן העתק רישיון עסק של המזנון.

3.3. המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו –1976.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

3.4. המציע רכש את מסמכי המכרז.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

3.5. המשתתף צירף ערבות בנקאית תקינה (מקור) ע"ס 7500 ₪ על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז זה, בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'1 למכרז.

3.6. המציע צירף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, בנוסח המצורף כמסמך ב'2 למכרז.

3.7. על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד מועצה /ואו עמותה ו/או חבר מועצה ו/או חבר הנהלת העמותה.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כמסמך ב'4 למכרז.


4. תנאים כללים:

4.1. המשתתף במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן.
4.2. המשתתף במכרז חייב לבדוק את השטח המיועד להפעלת המזנון, טרם הכנת הצעתו למכרז.
כל משתתף נדרש לקיים סיור באתר עד ליום 23/7/2017, בתיאום מראש עם מנהל אגף הספורט במייל: shilodotan@gmail.com ו/או בטלפון: 054-991500008-9352321,

4.3. העמותה רשאית בכל שלב של המכרז לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש, מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן הסבר ו/או הודעה כלשהי למציעים מבלי שתתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה בשל כך. במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז.
4.4. אין במכרז זה בכדי לחייב את העמותה בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין במכרז זה בכדי לקשור את העמותה בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
4.5. המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.

4.6. הזוכה במכרז יתחיל בביצוע העבודות עם קבלת "צו התחלת עבודה" חתום ע"י מורשי החתימה של העמותה , בכפוף לקיומם של כל ההיתרים והאישורים על פי כל דין.

4.7. הזוכה במכרז יספק את השירותים עבור העמותה ויבצע על חשבונו את העבודות שיידרשו ממנו ובנוסף יבצע ללא תמורה מהעמותה כל הדרוש לשם קבלת היתרים ורישיונות להפעלת המזנון ולביצוען המיטבי של כל השירותים המפורטים במכרז על נספחיו.

4.8. העמותה תהא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, בהודעה מוקדמת של 60 יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות.

4.9. למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז / ההסכם, העמותה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה לעמותה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.

5. התמורה:

5.1. בתמורה להפעלת המזנון, ישלם המפעיל / הזוכה לעמותה, דמי שימוש חודשיים בסכום שהוצע על ידו במכרז, החל מיום חתימת ההסכם ידו.

5.2. התמורה תימסר לעמותה במעמד חתימת ההסכם, בהמחאות שתימסרנה מראש עבור כל תקופת ההתקשרות, דהיינו עבור 24 חודשים ב- 24 שיקים דחויים ועוקבים.

5.3. דמי השימוש יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. חישוב הפרש ההצמדה כאמור, יבוצע בסוף תקופת ההתקשרות כאשר מדד הבסיס הינו מדד שהיה ידוע בחתימת ההסכם מובהר כי העמותה לא תחזיר כספים למפעיל אם המדד יופחת.

5.4. מובהר כי דמי השימוש עבור כל תקופת ההתקשרות ייפרעו ע"י העמותה בכל מקרה, בין אם יופעל המזנון ובין אם לאו. על המציעים לקחת זאת בחשבון ולתמחר את הצעתם בהתאם לאמור לעיל.

5.5. מובהר כי העמותה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה כספית כלשהי, בגין השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה.

5.6. הגדלה או הקטנה של היקף הפעילות במרכז נופש וספורט מכל סיבה שהיא ובכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה במכרז עילה לתביעה לשינוי דמי השימוש שהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה .

6. הצעת המשתתף ואופן הגשתה:

6.1. הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז. (אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט).

6.2. על המציע להגיש את הצעתו על כל הנספחים והאישורים הנדרשים, בשני עותקים כרוכים (עותק מקורי עם כל הנספחים + עותק זהה מצולם). כל עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. שני העותקים הכרוכים יוכנסו לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה עליה יצוין: "מכרז פומבי מס' 12/17" בלבד.

6.3. המציע ירשום במסמך "הצעת המציע", המהווה מסמך ג' למכרז, את הסכום הכספי החודשי המוצע על ידו לתשלום לעמותה עבור הפעלת המזנון מובהר כי העמותה איננה גובה מע"מ ולסכום המוצע לתשלום לעמותה לא יתווסף מע"מ.

6.4. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העמותה רשאית לפסול הצעה שתכלול שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת כאמור.

6.5. כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. העמותה תהיה רשאית להאריכה למשך 90 יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.

7. ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

7.1. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית על שמו, בסך 7500 ₪, שתעמוד בתוקפה עד ליום 30/10/2017 נוסח הערבות יהיה בנוסח זהה בדיוק לנוסח המצורף כמסמך ב'1 למסמכי המכרז.

7.2. לפי דרישת העמותה, אם תבוא כזו טרם מועד פקיעת הערבות, יאריך המשתתף את תוקף הערבות למשך 90 ימים נוספים ("מועד תוקף הערבות המוארכת"). מציע שיסרב להארכת הערבות עד למועד תוקף הערבות המוארכת ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והעמותה תהיה רשאית לחלט את ערבותו. העמותה תהא רשאית, בהודעה שתימסר למציע טרם חלוף מועד תוקף הערבות המוארכת, להאריך את תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות, עקב התמשכות הליכי המכרז, מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז ומציע שיסרב להאריך את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, תיפסל הצעתו והעמותה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

7.3. סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות במועד הגשת ההצעה
על הערבות להיות חתומה כדין.

7.4. הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט, תוך 7 ימים, על פי פנייה חד-צדדית של מורשה חתימה ו/או מי מטעמם.

7.5. סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות העמותה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין כל הנזקים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.

7.6. בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף כנספח ד'1 למסמכי המכרז.

8. על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים כדלקמן:
8.1. כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף של המכרז, סעיף 3 למכרז.
8.2. הצעת המחיר של המשתתף (מסמך ג' למכרז);
8.3. ערבות בנקאית מקורית ע"ש המציע, בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'1 למכרז.
8.4. העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז (בנוסח המצ"ב כמסמך ב'2), חתום ע"י המשתתף ומאומת כדין בידי עורך-דין;
8.5. במקרה שהמציע הינו תאגיד, אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המשתתף (בנוסח המצ"ב כמסמך ב'3);
8.6. הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה/עמותה/חבר הנהלת המועצה בנוסח המצורף למסמכי המכרז (בנוסח המצ"ב כמסמך ב'4).
8.7. דף מידע כללי על המציע (בטופס המצ"ב כמסמך ב'5)
8.8. הצהרה על ניסיון המציע בהפעלת מזנונ/ים, שמות ממליצים ודרכי יצירת קשר עימם. (בטופס המצ"ב כמסמך ב'6)
8.9. אישורים בכתב מגופים בהם הפעיל המציע מזנונ/ים והמלצות ככל שישנן.
8.10. רישיון עסק למזנונ/נים שהופעלו ע"י המציע.
8.11. מסמך ב'8 – התחייבות לשמירת זכויות עובדים
8.12. העתק קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז;
8.13. אישור ניהול ספרים ניכוי מס ומע"מ
8.14. מסמכי הבהרות / הודעות שישלחו ע"י העמותה בנוגע למכרז, אם ישלחו, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד.
8.15. כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע;

9. החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:

9.1. היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן: "תאגיד") יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד / השותפות תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו

9.2. היה המשתתף שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו.

10. שאלות מציעים

10.1. מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או שאלות טכניות, יפנה אותן עד ליום 25/7/2017 שעה 12:00, לידי מחלקת המכרזים בעמותה במייל:shilodotan@gmail.com טלפון לבירור קבלת המייל: 054-9915000, באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
10.2. העמותה תמציא את תשובותיה בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד ל-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את העמותה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי העמותה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות.
10.3. באחריות המציעים לעקוב בעצמם אחר הודעות שתופצנה מעת לעת ע"י העמותה בנושא המכרז.
10.4. משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב.

11. בחינת ההצעות:

11.1. העמותה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תפסל.
11.2. מבין ההצעות הכשירות, תבחר ועדת המכרזים מטעם העמותה לבחירת הזוכה (להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה") את ההצעה הגבוהה ביותר לתשלום לעמותה למעט במקרים כאמור להלן בסעיפים 11.3-11.7

11.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים רשאית הועדה בנסיבות מיוחדות לשקול, בין היתר, את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות ניסיון קודם של העמותה עם המשתתף (ככל שקיים), ולרבות פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז. מובהר בזאת כי על סמך הפרמטרים שלעיל, אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה לתשלום לעמותה, או כל הצעה שהיא.

11.4. במקרה שתוגשנה הצעות זהות, שתהיינה רלוונטיות לבחירה ע"י העמותה, שומרת לעצמה העמותה את הזכות לערוך הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה בלבד.
11.5. העמותה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של העמותה למכרז.
11.6. העמותה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספקים לפי שיקול דעתה.
11.7. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
11.8. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך 3 ימים מיום הדרישה.
11.9. הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה ככל שהינם בגדר סוד מקצועי.
11.10. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מסמכים נוספים ו/או מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות בדבר ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעות.
11.11. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
11.12. משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך בדואר רשום לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז.

11.13. אין באמור בס"ק לעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל החלטה על פי יתר השיקולים לבחירת הזוכה כמפורט בתנאי המכרז, לרבות שיקולים בדבר יכולתו הכספית של המציע ובכישרונו לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן מהצעתו ומעבודותיו הקודמות וכן בותק שלו, חוסנו הכלכלי, בניסיונו וביכולתו לעמוד בלוח זמנים.

12. ביטוחים:

12.1. מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות העמותה בהסכם ההתקשרות. על המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי ביכולתו להציג את אישור עריכת ביטוח בנוסח הנדרש ככל שיוכרז כזוכה במכרז.

13. חובת הזוכה/ים במכרז:

13.1. משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא את אישור קיום הביטוחים הנדרש ויתר האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז;
13.2. לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא העמותה רשאית על פי שיקול דעתה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן העמותה רשאית במקרה זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי העמותה, יפצה את העמותה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך.
13.3. הזוכה יתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה חתום ע"י מורשי החתימה של העמותה.

14. השבת ערבות המכרז

14.1. משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:
14.2. ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמסמכי המכרז שלו נפסלו, תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, אך לא יאוחר מ – 3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו. מציע כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.
14.3. למשתתף שנבחר לבצע את העבודות - עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע כנדרש בהסכם, והמצאת אישור חתום על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח ד'3, ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.

15. שינויים במסמכי המכרז

15.1. כל שינוי או תוספת שיערך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העמותה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העמותה.
15.2. העמותה תהא רשאית אך לא חייבת, וזאת על פי לפי שיקול דעתה, לפסול כל הצעה שאינה עונה על הנדרש על פי מכרז זה.
15.3. העמותה רשאית בכל עת, ועד לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם.

16. הצהרות המציע:

16.1. המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז ונספחיו, לרבות המפרט הטכני וההסכם ידועים לו ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם.
16.2. המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
16.3. המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו עליו.
16.4. המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, העמותה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.
16.5. ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
16.6. במידה והצעת המציע כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי, על המציע לציין מראש בחוברת ההצעה, את אותם הנתונים בהם יש לדעתו סוד מסחרי ולנמק זאת.

17. למען הגילוי הנאות מודיעה העמותה כי מרכז הספורט והנופש מופעל נכון למועד פרסום מכרז זה באמצעותה מתוקף הרשאה שניתנה על ידי המועצה. אולם, המועצה שומרת על זכותה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על שינוי זהות המפעיל, כך שמרכז הנופש והספורט יופעל על ידה ו/או באמצעות גורם מטעמה לרבות חברה כלכלית. במקרה שכזה יומחאו זכויות וחובות העמותה מכוח מסמכי המכרז לגורם חלופי זה.

18. הגשת ההצעות

את מסמכי המכרז, בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשות, יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 12/17", במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים במשרדי המתנ"ס, ברח' הרצל 40 גן יבנה, " עד ליום 30/7/2017 בשעה 12:00 בצהרים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו.
________________________________________

מסמך ב' 1 - נוסח ערבות להשתתפות במכרז

לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה

הנדון: ערבות בנקאית

על פי בקשת _________________ ח.פ. __________ (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 7500 ₪ (במילים: שבעת אלפיים חמש מאות ₪), (להלן: "סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), וזאת בקשר עם מכרז פומבי מספר __________ להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך 7 ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:
"מדד"- משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש ______ שפורסם ביום ________ (להלן: "המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ (כולל) ועד בכלל, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
פניה בנושא ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב בסניף ___________, כתובת _____________.

בכבוד רב,
בנק _________


מסמך ב' 2 - נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

תצהיר

בתצהיר זה :

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה" : כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט - 1999(להלן:"חוק החברות").
"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין" : כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה" : כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 .
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991;
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________, נושא במשרת _____________ במציע במכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

1. אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה
2. אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים. או, המציע ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד חתימת תצהיר זה, אך במועד חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
3. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .

_____________ ________________
תאריך חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .


___________
עורך דין

מסמך ב' 3 - אישור מורשי חתימה של המציע
יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / שותפות רשומה

לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה
רחוב _____________
גן יבנה

א.ג.נ.,
הנדון: אישור מורשי חתימה

הנני עו"ד / רו"ח של __________________ ח.פ. ___________ (להלן - "המציע") במכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה (להלן - "המכרז"). הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:

גב' / מר _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________ ת.ז. ____________________


החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

2. להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז:





3. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו._____________ _________________   ___________
 תאריך                  שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון   חתימה וחותמת מסמך ב' 4 - הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד העמותה ו/או המועצה ו/או לחבר מועצה ו/או לחבר הנהלת העמותה


לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה

א.ג.נ.,

1. הנני מצהיר בזאת כי עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

1.1 סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות התשי"א 1950 הקובע כדלקמן :
(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
1.2 כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
"חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)".

2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
2.1 בין חברי המועצה ו/או חברי הנהלת העמותה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
2.2 אין חבר מועצה/חבר הנהלת העמותה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
2.3 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה ו/או בעמותה.

3. ידוע לי כי העמותה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

4. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

5. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.


שם המציע:____________ חתימת המציע:____________מסמך ב' 5 - דף מידע על המציע

לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה

ג.א.נ,
1. שם המציע:
2. ת.ז. / ח.פ.:
3. כתובת:
4. טלפון קווי :
5. פקס:
7. מייל:
8. שם איש הקשר*:
9. טלפון איש הקשר:
10. תחומי עיסוק של המציע:
11. מס' שנות וותק של המציע בהפעלת מזנונ/ים:
12. שמות אנשי המפתח אצל המציע ותפקידם: שם תפקיד שנות ותק

* כל מידע שימסר לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע


______________ ____________________
תאריך                      חתימת המציע

מסמך ב' 6 - הצהרה בדבר ניסיון המציע

הנחיות כלליות למילוי הטופס:
1. במסמך זה יש למלא את פרטי ניסיונו של המציע המעידים על עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
2. במידה והמקום בטופס זה אינו מספיק, ניתן להוסיף דפים נוספים, אולם חובה למלא את כל הנתונים הנדרשים בטופס.
3. העמותה תהא רשאית לפנות לממליצים לאימות הנתונים ולקבל מהם ומהמציע עצמו פרטים נוספים לצורך בדיקת הצעתו.


אני הח"מ ________________ ת.ז. _________________ (שם מלא + ת.ז. של המצהיר מטעם המציע), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:


1. הנני מוסמך למסור תצהיר זה מטעם המציע במכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה

2. להלן פירוט הניסיון המקצועי של המציע בהפעלת מזנונ/ים:

 פרטי האתר בו הופעל המזנון ע"י המציע כמות מיועדת של מבקרים באתר בו נמצא המזנוןתקופת הפעלת המזנון ע"י המציע (מתאריך עד תאריך)שם ממליץ באתר בו הופעל המזנון ע"י המציע + טלפון
1        
2        
3        
4        * יש למלא בטבלה זו את הנתונים ביחס לניסיון הנדרש בס' 3.2 לתנאי הסף, לפחות.
פירוט של ניסיון רב יותר עשוי לתת יתרון בניקוד האיכות של ההצעה, כפוף לפרמטרים שנקבעו במכרז.

3. אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

פרטי המצהיר:

______________ ___________________________ _______________
שם ושם משפחה         טלפון             תפקיד                         חתימת המצהיר

תאריך: _________________ _____________________
                                          חתימה + חותמת המציע

מסמך ב'8  - התחייבות המציע לשמירה על זכויות עובדים

אני הח"מ: ___________________ (המציע במכרז פומבי מס' 12/17) מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, כון כל חוק ו/או הוראות הדין שיחולו מעת לעת, לרבות:
חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
חוק דמי מחלה תשל"ו 1976
חוק חופשה שנתית תשי"א 1950
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965
חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
חוק החניכות תשי"ג 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א 1951
חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 1988
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995
(כולל חוק בריאות ממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות 2001
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 2001


תאריך      שם מלא של החותם בשם המציע      חתימה וחותמת המציע

אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצהרת המציע:תאריך          שם מלא של עו"ד/רו"ח        חתימה וחותמת

מסמך ב'9 - תצהיר התחייבות לעמידה בחוק למניעת העסקת עברייני מין

1. אני הח"מ ___________ ת"ז ____________ המשמש כ __________ בחברת___________ , המשתתפת במכרז 12/17 (להלן: "המשתתף") מצהיר בזאת כי המשתתף ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז 1977 למעט סעיף 352 כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים , התשס"א - 2001.

2. כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.

3. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


תאריך: _________________

__________ חתימת המצהיראישור

אני הח"מ ______________/ עו"ד (מ.ר.__________) מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _________/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.


_________________
חתימת עו"ד


מסמך ג' - הצעת המשתתף

לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה

א.ג.נ.,
הנדון: הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 12/17
להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה

1. אנו הח"מ ________________ ע.מ. / ח.פ. / ח.צ. ______________, מתכבדים בזאת להגיש את הצעתנו להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה, על פי המפורט במסמכי מכרז פומבי מס'12/17
2. (להלן: "העבודות"). אנו מתחייבים לבצע את העבודות על פי כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, המפרט הטכני והחוזה, הכוללות בין היתר גם את מכלול הפעולות וההתחייבויות החלות על המפעיל, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים להפעלת המזנון, אספקה, ניוד, הובלה והתקנה של הציוד הנדרש, לרבות אספקה ותפעול של כל האמצעים וכח האדם הנדרשים וכו'.

3. הצעת המחיר

תמורת הפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה על פי כל תנאי המכרז, החוזה והמפרטים הטכניים, הננו מתחייבים לשלם לעמותה תמורה בסך של ___________ ₪ לחודש (להלן: "דמי השימוש")
● יש להציע סכום ללא מע"מ. מובהר כי העמותה איננה גובה מע"מ ולא תונפקנה חשבוניות מס למפעיל בגין התשלומים.

4. ידוע לנו כי התמורה תשולם לעמותה בין אם המזנון יופעל ובין אם לאו. כמו כן, במידה ולא יופעל המזנון לא יוחזרו לנו כספים, מכל סיבה שהיא.

5. התמורה תשולם לעמותה מראש עבור כל תקופת ההתקשרות, במעמד חתימת ההסכם ב-24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים ממועד חתימת ההסכם.

6. ידוע לנו כי העמותה לא תישא באף הוצאה ישירה ו/או עקיפה, בגין הפעלת המזנון, וכל ההוצאות והאחריות בהפעלת המזנון יחולו עלינו.

7. ידוע לנו כי העמותה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה כספית כלשהי, בגין השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה.


תאריך: ___________ חתימה + חותמת: _______________


אישור עו"ד

אני הח"מ ____________ עו"ד, מ.ר. __________, מרחוב _________________, מאשר בזאת כי ביום ________ התייצב/ו בפני ה"ה _________________ ת.ז. ___________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע _______________, חתמו על הצעה זו בפני, וחתימתם לעיל מחייבת את המציע בכל הקשור למכרז פומבי מס' _____________.

תאריך ______________ ___________
חתימת עו"ד  

 

מסמך ד' - הסכם

הסכם

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _________ בשנת __________

ב י ן

עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה
מרחוב __________גן יבנה

(להלן: "העמותה"(
- מצד אחד -

ל ב י ן

____________________
ח.פ. ________________
מרח' _______________

(להלן: "הקבלן/המפעיל")
- מצד שני –הואיל: והמועצה המקומית גן יבנה (להלן: "המועצה") הינה הבעלים של מרכז נופש וספורט הנמצא ברחוב ____________ בגן יבנה (להלן: "מרכז הנופש והספורט").

והואיל: ובמרכז הנופש והספורט קיים מזנון בבעלות המועצה (להלן: "המזנון").
והואיל: ומכרז הנופש והספורט מופעל ע"י העמותה נכון ההסכם
והואיל: והעמותה מעוניינת במפעיל שידאג על חשבונו ועל אחריותו לכל ההיתרים והרישיונות הנדרשים להפעלת המזנון ויפעיל את המזנון

והואיל: והעמותה פרסמה מכרז פומבי מס' ___________ להפעלת מזנון במרכז הנופש והספורט וועדת המכרזים של העמותה בהחלטה מיום ________ בחרה בהצעת המפעיל .

והואיל: והמפעיל מצהיר כי הנו בעל ניסיון בהפעלת מזנון וברשותו הציוד המתאים;

והואיל: והמפעיל מצהיר ומתחייב לפעול ולטפל בכל דרישות מחלקת רישוי עסקים במועצה לשם קבלת רישיון עסק כדין למזנון, ולהפעיל את המזנון בהתאם לכל דין, תנאי המכרז, החוזה והמפרט הטכני.

והואיל: והובהר למפעיל שהעמותה איינה מתחייבת לכמות מינימאלית של מינויים והמפעיל הסכים לכך.
אי לכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:
1. המבוא והנספחים
1.1 המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל האמור בהם, הינם חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2 כל מסמכי מכרז פומבי מס' 12/17 להפעלת מזנון במרכז הנופש והספורט ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
1.3 הגדרות:
"המועצה" המועצה המקומית גן יבנה
"העמותה" מתנ"ס קהילתי גן יבנה.
"מנהל" מנהל מרכז הנופש והספורט או מי שיקבע ע"י העמותה במקומו ו/או מטעמו.

"הקבלן" / "המפעיל"
הגוף המשפטי, המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר במסמכי המכרז, לרבות נציגיו, מורשיו, שליחיו, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ומטעמו בדרך חוקית או בהסכמה בכתב של העמותה.
"העבודות"/"השירותים" הפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה לפי הוראות ההסכם, המכרז ונספחיו


2. תקופת החוזה וסיומו
2.1 הסכם זה יהיה בתוקף למשך 24 חודשים, החל מיום ________ ועד ליום ________.
2.2 לעמותה שמורה האופציה להאריך את תוקף ההסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות 12 חודשים או פחות כל אחת, ובסה"כ תוקף החוזה לא יעלה על 60 חודשים. הודיעה העמותה לקבלן על מימוש האופציה חייב הקבלן להמשיך לבצע את העבודות ולמלא את כל התחייבויותיו על פי החוזה. כל הוראות החוזה יחולו גם על תקופת האופציה – לפי העניין.
2.3 על אף האמור בסעיף2.2 לעיל, לעמותה שמורה הזכות בכל עת, להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה של 60 יום מראש ובכתב וזאת בכל עת ומחמת כל סיבה, ולקבלן לא תהינה דרישות ו/או תביעות כנגד העמותה בגין כך.
2.4 אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז / ההסכם, בנוסף לכל סעד העומד לרשות העמותה, העמותה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה לעמותה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.
2.5 בתום התקופה כמפורט לעיל ו/או אם תופסק ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, המפעיל מתחייב להעביר לידי העמותה את החזקה במזנון, כשהוא במצב טוב כפי שהיה ביום חתימת הסכם זה כשהוא מסויד ופנוי מכל דייר ו/או חפץ ואו כל פרט שהוא אשר אינו שייך לעמותה. מתחייב הזוכה לפנות את המזנון מכל ציוד וחפץ ולהשיבו לעמותה.
2.6 יובהר, כי במידה והמפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יפעל בהתאם להוראות סעיף 2.5 לעיל, תפעל העמותה בכל האמצעים העומדים לרשותה לפינוי המפעיל מהמזנון לרבות חילוט הערבות אשר תימסר להבטחת התחייבות המפעיל.

3. הצהרות והתחייבויות המפעיל:
3.1 המפעיל יפעיל את המזנון ברציפות בתקופת הסכם זה בימים ובשעות בהם המרכז נופש וספורט פתוח (להשאיר בכתב של מנהל המרכז נופש וספורט)
3.2 יובהר כי, בכל הראשון לחודש קלנדרי יעביר המנהל בכתב את התאריכים והשעות בהם מתחייב המפעיל להפעיל את המזנון.
3.3 למען הסר ספק, המפעיל אינו רשאי להפעיל את המזנון מעבר לשעות הפעילות של המרכז נופש וספורט כפי שימסרו לו ע"י מנהל המרכז נופש וספורט מעת לעת.
3.4 המפעיל ינהל את המזנון באופן הטוב ביותר, וייתן שירות מעולה ומסור לקהל הלקוחות.
3.5 המפעיל לא יעסיק או ייעזר באנשים בעלי עבר פלילי בעבירות מין לצורך הפעלת המזנון, המפעיל ימציא תצהיר התחייבות לעמידתו בחוק איסור העסקת עברני מין, בנוסח המצורף כמסמך ב'9 למכרז.
3.6 הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי העמותה הרלבנטיים לצורך אספקת השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא ההסכם.
3.7 הקבלן מצהיר כי קיבל את כל המידע הנדרש להפעלת המזנון וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק את השירותים ולבצע את העבודות באיכות ובטיב מעולים.
3.8 הקבלן מצהיר כי יעמדו לרשותו הציוד, הכלים האביזרים וכח האדם הנחוצים לצורך הפעלת המזנון וישקיע ממשאביו כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של העבודות על פי ההסכם, המכרז והמפרט הטכני. הקבלן מתחייב מבלי לגרוע כאמור להציב את רשימת הציוד כמופרט במסמך ו' על חשבונו
3.9 ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי במקרה והעמותה ו/או כל גוף מוסמך אחר ידרוש ממנו להפסיק את הפעלת המזנון וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן יפסיק את הפעילות ולא תהיה לו דרישה ו/או טענה כנגד העמותה בגין כך, לרבות בגין הוצאות כספיות שהשקיע.
3.10 המפעיל יקפיד על הפעלת המזנון על פי כל דין והנחייה מחייבת, ועל פי דרישות המפרט הטכני, הכל בתנאים בטיחותיים מרביים, לרבות אחזקה שוטפת של הציוד הנדרש למען שמירה על רמת בטיחות נאותה.
3.11 המפעיל יפעיל את המזנון תוך שמירה על שקט סביר ומתוך התחשבות בפעילות המתקיימות במרכז נופש וספורט העירוני.
3.12 המפעיל ינהל את המזנון בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות כל דין הנהוגים לגבי עסקים מסוג זה וכן להחזיק בידיו רישיון עסק בר תוקף.
3.13 המפעיל יצייד וירהט את המזנון בציוד מתאים כמפורט במסמך ה' – המפרט הטכני, לצורך הפעלתו וזאת למשך כל תקופת הסכם זה.
3.14 המפעיל ישמע להוראות מנהל או נציגים מטעמו לביצוע תנאי הסכם זה.
3.15 כתנאי להפעלת המזנון המפעיל מתחייב לפעול ולטפל בכל דרישות מחלקת רישוי עסקים במועצה על מנת לקבל רישיון לניהול העסק, כפי שפורט בס' 2.4 לתנאי המכרז
3.16 ידוע למפעיל כי בהתאם לסעיף 8 להלן חל איסור על העברת העבודות / השירותים נשוא מכרז זה לגורם אחר ללא אישור מראש ובכתב של העמותה.
3.17 מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק לעיל, מתחייב הקבלן כדלקמן:

3.17.1 למלא אחר כל דרישות האבטחה של משטרת ישראל ו/או כיבוי אש ו/או עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה ו/או כל גורם מוסמך אחר.
3.17.2 לעמוד בכל הדרישות הכספיות והחוקיות להפעלת המזנון.
3.17.3 לנקות את האתר בו פועל המזנון בסוף כל יום פעילות, לשביעות רצונה של העמותה ו/או כל גורם מוסמך בעמותה
3.17.4 הקבלן יישא בכל תקופת ההסכם בכל הוצאה ותשלומים הכרוכים בשימוש בנכס ככל שיהיו כאלה, לרבות ארנונה אגרות מים וביוב, צריכת חשמל שישולמו העמותה עפ"י הקריאה בשעונים פנימיים שיותקנו ע"י הזוכה. אין פטור מארנונה. המפעיל ישלם בהתאם לשטח המזנון והמבנים הנלווים איו המשרתים את המזנון
3.18 הקבלן ישא באופן בלעדי בכל ההוצאות השוטפות הקשורות בהפעלת המזנון לרבות , ניקיון, תשלום לעובדים, תשלום מיסים ואגרות מכל סוג שהוא וכיו"ב.
3.19 הרשות למפעיל הינה להפעלת מזנון על פי תנאי חוזה זה והוראותיו בלבד, והמפעיל לא ישתמש במתחם לכל צורך אחר.

4. המוצרים הנמכרים:
4.1 כל המוצרים הנמכרים יישאו תו כשרות כדין ותאריך התפוגה שלהם יהיו בתוקף ביום מכירתם.
4.2 המפעיל ימכור משקאות ומוצרי מזון כמפורט במסמך ה' שאינם פגומים ובמחירי מקסימום המפורטים במפרט הטכני. באם ירצה המפעיל ואו על פי דרישת נציג העמותה, להוסיף ואו להסיר מוצר מהמוצרים המצוינים מסמך ה', הדבר ייעשה בתיאום ובשיתוף המנהל בלבד, החלטתו של המנהל לעניין סעיף זה תהיה ההחלטה הסופית והמכרעת.
4.3 המפעיל מתחייב ומצהיר כי המחירים שבהם יימכרו המוצרים, לא יעלו על המחירים המצוינים במסמך ה', במידה ולא יעמוד המפעיל בהתחייבות זו, ייקנס בסך של 10,000 ₪ כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, וזאת מבלי לפגוע בכלל הסעדים להם זכאית העמותה.
4.4 המפעיל לא ימכור גומי לעיסה, סיגריות, וכן מוצרים עם אריזות העלולות להוות סכנה מבחינה בטיחותית לציבור, כגון: משקאות בבקבוקי זכוכית וכדומה.
4.5 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי המנהל רשאי להורות למפעיל שלא למכור מוצר כלשהו מנימוקים שיפרטו בפניו והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של העמותה והבאים מכוחה.
4.6 המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי לא ניתן למכור משקאות אלכוהוליים מכל מין וסוג שהוא. כמו כן, המפעיל אינו רשאי להחזיק בשטח מרכז נופש וספורט ובמזנון כל משקה אלכוהולי אף אם אינו למכירה.

5. הרחבת המזנון:
5.1 מוסכם בזאת כי המפעיל אינו רשאי להכניס כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקונים כלשהם במזנון ו/או בשטח מרכז נופש וספורט אלא באישור ראש המועצה ואו מי מטעמו, למעט הכנסת והתקנת ציוד וריהוט בשטח המזנון הנדרש לצורך הפעלתו בלבד.
5.2 מוסכם בזאת כי במידה והמפעיל יכניס כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקונים כלשהם במזנון מרכז נופש, לאחר שקיבל אישור כאמור לעיל, יהא זה על חשבונו בלבד וכן תעמוד לרשות העמותה האופציה לבקש מהמפעיל כי ישאיר את ששינה ו/או הוסיף ו/או תיקן ללא קבלת תמורה מאת העמותה או לבקשו להרוס על חשבונו ולהחזיר לקדמותו את מה ששינה ו/או הרס ו/או הוסיף.

6. אי תחולת דיני חוק הגנת הדייר:
6.1 מוסכם על הצדדים כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב- 1972 לא יחולו על הסכם זה וכי אין למפעיל ולא יוקנו לו כל זכויות שהן כדייר מוגן בנכס.
6.2 למען הסר ספק, מצהיר בזאת המפעיל כי לא שילם לעמותה דמי מפתח או כל תמורה אחרת עבור הפעלת המזנון נשוא הסכם זה וכי לא רכש כל זכות מכח דיני הגנת הדייר והוא מוותר מראש על טענות זכות מכח הדינים הנ"ל.

7. נזיקין שיפוי וקיזוז:
7.1 המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאנשים שיועסקו על ידו ו/או לצד ג', לרבות העמותה כתוצאה מניהול המזנון והוא ישפה ויפצה את העמותה בגין כל סכום שישולם על ידה כתוצאה מנזק כאמור ויחזיר לה את הוצאותיה המשפטיות.
7.2 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי לא תהיה לעמותה אחריות כלשהי בגין כל נזק שהוא אשר ייגרם למזנון או לתכולתו עקב , גניבה, תקלה , או עקב כל סיבה אחרת.
7.3 המפעיל יהא אחראי עבור כל נזק שייגרם למזנון, להוציא בלאי שייווצר כתוצאה משימוש רגיל וסביר בו.
7.4 כל האחריות וכל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות בהתרחשותו של נזק כאמור תחולנה על המפעיל בלבד.
7.5 מובהר בזאת כי אחריות המפעיל כאמור בסעיף זה חלה על המפעיל גם אם קרות האירוע/ הנזק נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של עובדו או מי שמופעל על ידו.

7.6 המפעיל פוטר את העמותה ו/או עובדיה ו/או כל הבא מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור לעיל.

7.7 שילמה העמותה תשלום שהיה על המפעיל לשלמו מכח כל הסכם או דין, ישפה המפעיל את העמותה בגין תשלום זה בתוך 7 ימים מיום שנדרש לכך. בכלל זה ישפה המפעיל את העמותה בגין כל תשלום שחויבה מכח פסק דין, תביעה, או דרישת תשלום בקשר עם הסכם זה לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

8. איסור המחאת זכות:
8.1 זכויות המפעיל ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה אינם ניתנות להמחאה ו/או העברה, זולת אם תינתן לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש של העמותה ובתנאים שתיקבע.
8.2 העביר המפעיל את זכיותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו ע"י ההסכם על אף ההסבה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העמותה כלפי הגורם שהוסב לו ההסכם ע"י שיקול דעתה
8.3 לעמותה שמורה הזכות להמחות את זכויותיה וחובותיה ע"פי הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג מהסכם זה, למעט השינויים המתחייבים

9. ביטוח:
9.1 מבלי לגרוע מאחריות המפעיל בהתאם להסכם ו/או לדין, הוראות הביטוח שיחולו על המפעיל יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו כנספח ד'.

10. ביטול ההסכם ותוצאותיו:
10.1 מוסכם בין הצדדים כי העמותה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים:
10.1.1 מונה למפעיל כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרז כפושט רגל, או – באם הנו תאגיד- ניתן לגביו צו פירוק.
10.1.2 נגד המפעיל נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הנה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.
10.1.3 המפעיל או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.
10.1.4 הוכח לעמותה כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.
10.1.5 למפעיל לא ניתן רישיון כדין והוכח כי המפעיל אינו עומד בתנאי רישיון העסק
10.1.6 אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העמותה לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי המפעיל.
10.2 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות:
10.2.1 העמותה תוכל לחלט את הערבות; של המפעיל ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת הפעלת המזנון לכל תקופת החוזה.
10.2.2 לעמותה תשמר הזכות לעכב את המוצרים ו/או הציוד השייך למפעיל והנמצא במזנון.
10.3 האמור בהוראה זו אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים חלופיים המגיעים לעמותה עפ"י כל דין או הסכם, ובכלל זה מסמכותה להפסקת העבודה.

11. ערבות
11.1 להבטחת מחויבויותיו מכח ההסכם ימציא המפעיל במעמד חתימתו על ההסכם ערבות בנקאית בסכום של 7500 ש"ח, בנוסח המדויק המצורף כנספח ד'1, אשר תהא ניתנת למימוש מיידי משך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן וזאת בתוך 7 ימים ממועד הדרישה על החלוט (להלן "ערבות הביצוע").
11.2 ערבות הביצוע ניתנת לעמותה להבטחת מילוי כל התחייבויות המפעיל מכח ההסכם והנה ניתנת לחלוט על פי החלטת ראש העמותה ו/או מי מטעמו.
11.3 תוקף ערבות הביצוע יהא עד 60 יום לאחר סיום החוזה / או האופציה אם תמומש ע"י העמותה.
11.4 במידה והתארך ההסכם יוארך בהתאם משך תקפה של הערבות והביטוח בהתאמה וככל שיידרש לפי תקופת הארכת ההסכם

12. עיזבון או קיזוז:
12.1 המפעיל מוותר בזאת על כל זכות עיכבון או קיזוז.

13. העסקת עובדים על ידי הקבלן:
13.1 בביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים, בהיקף הדרוש לביצוע העבודה, במועדים ובתנאים שנקבעו בהסכם.
13.2 הקבלן מתחייב, כי כל עובד שיועסק בביצוע העבודה יועסקו בהיתר ועל פי כל דין.
13.3 הקבלן מתחייב כי השכר שישולם על ידו לכל אחד מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודה וכן תנאי עבודתו, לרבות התנאים הסוציאליים, יהיו על פי כל דין החל לגבי העסקת אותו עובד.
13.4 הקבלן מתחייב לשאת בכל תשלום שהוא חייב בתשלומו, לפי כל דין כמעסיק, בעד כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודה וכן לבצע כל ניכוי שיש לבצע על פי כל דין משכרו ומשכר עובדיו והוא מצהיר כי עליו בלבד תחול האחריות לתשלום המיסים ו/או תשלומי חובה וכן תשלומים סוציאליים, אשר הוא חייב לשלמם כמעסיק בהתאם לכל דין ונוהג.
13.5 כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי האחראי מטעם העמותה לנציג הקבלן ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

14. אי קיום יחסי עובד / מעביד:

15. יחסי עובד ומעביד:
15.1 מוצהר ומוסכם בזה כי בין המפעיל והאנשים שיועסקו על ידו בביצועו של הסכם זה לבין העמותה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או זכויות כל שהם ע"פ כל דין ונוהל המגיעים לעובד ממעביד הקבלן מצהיר בזה, כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן
ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על-ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא היו ו/או יהיו בינם לבין העמותה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.
15.2 המפעיל מצהיר בזאת כי הנו קבלן עצמאי אשר אחראי לאנשים שיועסקו על ידו, בביצועו של הסכם זה וכי לא תוטל על העמותה כל חובה או אחריות ביחס אליהם.
15.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי למפעיל ו/או לעובדיו ואו/למי מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ואו/דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד מעביד.
15.4 כל התשלומים לעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על-ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה - יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם, והעמותה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה.
15.5 למען הסר ספק, הקבלן מצהיר בזאת, כי אין לעמותה ו/או למי מטעמה כל חבות ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם.

15.6 בכל הקשור למערכת היחסים בין העמותה לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב העמותה בתשלום כלשהו למי מעובדי הקבלן, יפצה וישפה הקבלן את העמותה בכל סכום בו הם יחויבו כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
15.7 הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל לפי כל דין, הכרוכים בהעסקתם.

15.8 הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987 , חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951, חוק דמי מחלה תשל"ו – 1976, חוק חופשה שנתית התשי"א – 1950 , חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד- 1964, חוק הגנת השכר תשי"ח – 1958, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1983, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994. הקבלן יחתום על תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים, המהווה מסמך ב'8 למכרז, וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

15.9 הקבלן מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים.

15.10 הקבלן מתחייב להעביר לנציג העמותה , על פי דרישתו, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר של העובדים המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה.

15.11 בנוסף לאמור לעיל יעביר הקבלן לנציגי הרשות אחת ל-6 חודשים, אישור רו"ח של הקבלן, חתום בידי מורשה חתימה של הקבלן , בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק, וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף .

16. פיקוח ובקרה מטעם העמותה:
16.1 נציג העמותה יהא מוסמך לבקר בכל מקום שבו יבוצעו השירותים, כולם ו/או חלקם וכן לבצע כל פעולה הנדרשת לצורך בדיקה ופיקוח על טיב השירותים, המוצרים והמחירים, לבדוק את טיב החומרים ואיכות הציוד המשמשים במסגרת השירותים ולצורך ביצועם וכן לבדוק את טיב המלאכה הנעשית לצורך מתן השירותים.

17. התמורה:
17.1 התמורה אותה ישלם הקבלן לעמותה עבור הפעלת המזנון הינה בסכום של __________ ₪ לחודש, למשך כל תקופת ההתקשרות ("דמי שימוש").
17.2 דמי השימוש ישולמו לעמותה על ידי הקבלן מראש, במעמד חתימת ההסכם, ב- 24 שיקים חודשיים עוקבים, מיום חתימת ההסכם ע"י המציע.
17.3 התמורה שתשולם לעמותה, תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הינו מדד שיהיה ידוע מיום הליך חתימת ההסכם. בתום תקופת התקשרות או האופציה לפי העניין, יערך תחשיב של הפרשי ההצמדה עבור תקופת ההתקשרות, וההפרש בגין המדד ישולם לעמותה. במידה והמדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי או שווה למדד הבסיסי, לא תחול הפחתה בסכום שיש להצמידו והוא יוותר ללא הצמדה.
17.4 התמורה תשולם לעמותה עבור כל תקופת ההתקשרות, וזאת בין המפעיל יפעיל את המזנון ובין אם לאו. כמו כן, במידה ולא יופעל המזנון לא יוחזרו למפעיל כספים בגין דמי השימוש, מכל סיבה שהיא.
17.5 מובהר כי העמותה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה כספית כלשהי, בגין השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה.
17.6 מובהר בזאת, כי בנוסף לתמורה לעיל, ככל שיחולו תשלומים נוספים בגין הפעלת המזנון, כגון אגרות רישוי וכו', על הקבלן לשאת בכל האגרות והתשלומים המחויבים מכח חוקי העזר העירוניים ועל פי כל דין.
17.7 הקבלן מצהיר כי ידועים לו מרכיבי העלויות הדרושות לביצוע העבודה וכי התמורה שהוצעה על ידו לתשלום לעמותה הינה לאחר שלקח בחשבון את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז וכי לא תהיה לו שום דרישה להפחתת התמורה.
17.8 מוסכם ומובהר כי העמותה לא תשלם כל תמורה בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בכך.
17.9 מובהר כי העמותה כמלכ"ר, איננה גובה מע"מ, ולכל תשלום החל על הקבלן לפי חוזה זה לא יתווסף מס ערך מוסף ולא יונפקו לקבלן חשבוניות מס.

18. שונות:
18.1 מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העמותה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בענין שלא נעשה בדרך האמורה.
18.2 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה 72 שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
18.3 מוסכם בזאת כי חתימת מורשי העמותה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה .
18.4 הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.
18.5 אישור תקציבי :
1. נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .
2. ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת
מסעיף __________ כתקציב רגיל/מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'__________ .

___________________________ ______________________
הקבלן העמותה
אישור עו"ד מטעם הקבלן:
אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב/ו בפני: _____________________ ת.ז. ___________________ המוסמכים לחתום בשם הקבלן __________________ וחתמו על הסכם זה בפני.
תאריך ______________ ______________
                                    חתימת עו"ד

נספח ד'1 לחוזה - נוסח ערבות ביצוע

(ערבות זו תוגש ע"י הזוכה לאחר ההודעה על הזכייה)


לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה/ מועצה מקומית גן יבנה

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _________________ ח.פ. ___________ (להלן - "המבצע" או "הזוכה" או "המציע") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 7500 ₪ (להלן - "סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן - "הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה(להלן: "העמותה") לבין המבצע בעקבות ביצוע הסכם להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה, על פי מכרז פומבי מס'  של עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה (להלן - "ההסכם") ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הזוכה של כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה תוך 7 ימים מיום הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת המבצע, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בכתב זה "מדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה (להלן - "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____שנת 2017, שפורסם ביום ________(להלן - "המדד היסודי") יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ (60 יום מתום החוזה) ועד בכלל. על פי דרישתכם בכתב אנו נאריך את תוקף הערבות מעת לעת ובלבד שהדרישה תגיע אלינו לפני תום תקופת הערבות או תום תקופת הארכתה, לפי העניין.

כל פניה לפי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בסניף ____________ בכתובת _____________.


תאריך:_____________ בנק______________


נספח ד' - ביטוח
1. מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפעיל לערוך ולקיים, על חשבון נותנת השירות, למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך 12 חודשים נוספים) , את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד'1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי נותנת השירות" ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
2. ללא צורך בכל דרישה מצד העמותה, על המפעיל להמציא לידי העמותה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפעיל להמציא לידי העמותה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף ‎1 לעיל.
3. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותנת השירות, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המפעיל לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המפעיל ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמפעיל לא תהיה כל טענה כלפי העמותה או מי מטעם העמותה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
4. לעמותה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המפעיל כאמור לעיל, ועל המפעיל לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה.
5. מוצהר ומוסכם כי זכויות העמותה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על העמותה או על מי מטעם העמותה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
6. המפעיל פוטר את העמותה ואת הבאים מטעם העמותה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לחצרי העמותה או המשמש את המפעיל לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למפעיל כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי העמותה וכלפי הבאים מטעם העמותה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
8. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותנת השירות, על מפעיל לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, למפעיל נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי המפעיל כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותנת השירות.
9. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המפעיל מוטלת האחריות כלפי העמותה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל המפעיל תחול האחריות לשפות את העמותה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

נספח ד'1- אישור עריכת הביטוח
תאריך: ____/___/___
לכבוד
עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה ו/או מועצה מקומית גן יבנה
(להלן, ביחד ולחוד: "העמותה")
מרחוב __________
א.ג.נ.,
הנדון: ("נותנת השירות")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המפעיל בקשר עם הפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה וכן השירותים הנלווים (להלן: "השירותים"), בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין המפעיל(להלן: "ההסכם") כמפורט להלן:
1. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות המפעיל כלפי עובדים המועסקים על ידי המפעיל על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון שקלים חדשים) לתובע, למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את העמותה היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על העמותה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי נותנת השירות.
2. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את העמותה בגין אחריות שתוטל על העמותה למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעם המפעיל וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
3. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות המפעיל על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי המפעיל או הבאים מטעם המפעיל("המוצרים"), בגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח (מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את העמותה בגין חבות אשר תוטל על העמותה עקב מעשה או מחדל של המפעיל או של מי מהבאים מטעם נותנת השירות, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת.
הביטוח כולל תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום ____________.

כללי
1. על המפעיל האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
2. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי העמותה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העמותה.
3. הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום לעמותה, בכתב, בדואר רשום.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

(חתימת המבטח) (חותמת המבטח) (שם החותם) (תפקיד החותם)


מסמך ה' - מפרט השירותים

● עמותת מתנ"ס קהילתי גן יבנה (להלן: "העמותה"), מזמינה בזאת הצעות להפעלת מזנון במרכז נופש וספורט בגן יבנה, הכל על פי תנאי המכרז, החוזה והמפרט הטכני להלן:

● במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז המפרט להלן והחוזה, תגבר ההוראה המחמירה עם הקבלן.

רשימת ציוד חובה במזנון

מובהר למציעים, כי במצב הקיים אין שום ציוד במזנון, והמפעיל יידרש לספק את כל הציוד הנדרש להלן, על חשבונו.

מדור שטיפת כלים:
● כיור מים גדול ( 60 X 60 לפחות ) + ברז למים + משטח נירוסטה/שיש באורך 80 ס"מ לפחות בצמוד לכיור. קיימת נקודת מים במקום.
● סט אביזרים סניטריים תיקני ( מתקן לסבון נוזלי, מתקן למגבות נייר ופח אשפה ) בסמוך לכיור.
● מדפי יבוש כלים מנירוסטה.

דלפק מכירה/ חלל המזנון:
● מקפיא גלידות.
● מקרר שתייה קלה כפול.
● מכונת קפה.
● דלפק מכירה/משטח עבודה רחיץ לאורך פתח המכירה.
● מקפיא לנקניקיות (בנפרד ממקפיא הגלידות).
● מכשיר לנקניקיות+ מגן עיטוש.
● סלמנדר לחימום מוצרי מאפה.
● מתקן תצוגה למאפים + מגן עיטוש.
● מתקנים לאחסון חטיפים/ממתקים/פיצוחים ארוזים מראש בגובה 30 ס"מ מהקרקע.
● מקרר לאחסון חלב בנפרד ממקרר השתייה.
● מדפים לאחסון סחורה בגובה 30 ס"מ מהקרקע.
● ארון לכלי וחומרי ניקיון.
כללי:
כל ציוד נוסף שיידרש על פי כל דין ו/או תקן ו/או כל ציוד נוסף הנדרש להפעלת המזנון כפי שיקבע המנהל.


רשימת משקאות ומוצרי מזון מרכז נופש וספורט בגן יבנה

משקאות:
1. משקאות קלים וחמים, ללא אלכוהול לא בבקבוקי זכוכית ולא בפחיות.
2. משקאות קלים שימכרו ממכשיר דיספנסר יהיו בכוסות חד פעמיים.

מזון:
1. חטיפים מלוחים/פיצוחים באריזות סגורות.
2. ממתקים שונים למעט גומי לעיסה (מסטיקים) באריזות סגורות.
3. ארטיקים, גלידות קפואים.
4. חימום מאפים (בורקס/קוראסון) מוכנים מיצרן מאושר בעל רישיון יצרן ע"י משרד הבריאות .

פרוט רשימת משקאות ומוצרי מזון מחירי מקסימום
מחירי המקסימום יעודכנו אחת לשנה בכל ראשון לינואר, בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וביחס למדד הבסיס שהינו מדד חודש פברואר 2016.

מס"ד שם המוצר                            מחיר מקסימום כולל מע"מ
1. שתייה קלה בכוסות קרטון               300/500 6/8 ₪
2. חטיפים : ביסלי, במבה, וכד'            6.5 ₪
3. ארטיק הקרח                              3 ₪
4. קסטה                                      8 ₪
5. גלידות סוגים שונים (מצופים)            6-12 ₪
6. שתייה חמה                               5 ₪
7. מתוקים אגוזי, מקופלת וכד'              6.5 ₪
8. ברד גדול/קטן                             3/5 ₪
9. אייס קפה גדול/קטן                       7/14 ₪
10. בורקס גדול משולש מרובע             10 ₪
11. בורקס טורקי                            12 ₪
12. בורקס קטן                              4 ₪
13. קרואסון קטן גדול                       3/7 ₪

1.1 כל המוצרים הנמכרים יישאו תו כשרות כדין ותאריך התפוגה שלהם יהיו בתוקף ביום מכירתם.
1.2 המפעיל ימכור משקאות ומוצרי מזון שאינם פגומים ובמחירי המקסימום המפורטים לעיל.
1.3 העמותה רשאית לדרוש מהמפעיל להוסיף ו/או להסיר מוצרים למכירה במזנון הכל בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכים שיתעוררו בשטח מעת לעת והמפעיל יהיה מחויב לעשות כן.
1.4 באם ירצה המפעיל, להוסיף ואו להסיר מוצר, הדבר ייעשה בתיאום ובשיתוף המנהל בלבד. החלטתו של המנהל לעניין סעיף זה תהיה ההחלטה הסופית והמכרעת.
1.5 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי המנהל רשאי להורות למפעיל שלא למכור מוצר כלשהו מנימוקים שיפרטו בפניו והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של העמותה והבאים מכוחה.

איסור מפורש חל על ביצוע הפעולות הבאות, במזנון:
1. מכירת גומי לעיסה (מסטיק).
2. מכירת סיגריות.
3. מכירת משקאות אלכוהוליים (לרבות דלי אלכוהול). כמו כן חל איסור על החזקת משקאות אלכוהוליים בשטח מרכז נופש וספורט הכדורגל לרבות במזנון וזאת אף אם המשקה אינו למכירה.
4. מכירת משקאות בבקבוקי זכוכית ובפחיות.
5. להכין, לטגן או לאפות כל מוצר מזון גולמי.
6. מכירת מוצרי מזון מן החי: בשר, עוף, קבב, המבורגר וכיוצא בזה .
7. הכנת ביצים בכל צורה שהיא.
8. מכירת ירקות ופירות.
9. אפיה של מוצרי מאפה קפואים שאינם אפויים.

ניקיון ופינוי אשפה –
1. בסוף כל פעילות מזנון, המפעיל מתחייב לנקות את המתחם כולל יציעי הקהל, בתום הפעילות באופן יסודי על חשבונו, כולל איסוף כל הפסולת מיציעי הקהל, מעברים ומכניסות הקהל, ריקון פחי האשפה שבמתחם, ולהשליכם למכולה הסמוכה למרכז נופש וספורט בתיאום והנחיית מנהל המרכז נופש וספורט
2. הניקיון יתבצע באופן מלא ומושלם וזאת בתוך 24 שעות.
3. במקרה של אירוע / משחק המתקיים ביום שישי יבוצע ניקיון עד ליום ראשון שלאחר מכן.
4. פינוי האשפה יתבצע למקום מתאים כפי שתורה העמותה.

  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים