סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

מכרז פומבי מס' 03/2019

לצפיה בקובץ מכרז פומבי מס' 03/19 לחצו כאן 

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה

מכרז פומבי מס' 03/2019

למתן שירותי ניקיון במבנים שונים של מרכז הספורט והנופש GYM גן יבנה 2019

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה מזמין בזה הצעות למתן שירותי ניקיון במבנים שונים של מרכז הספורט והנופש GYM גן יבנה 2019 וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לנדרש בהסכם וכפי שיורה המנהל מטעם מרכז הספורט והנופש ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני (להלן: "השירותים" או "העבודות").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28/3/19 במשרדי המתנ"ס ברחוב הרצל 40 גן יבנה, בין השעות 09.00-13.00 תמורת תשלום של 500 ש"ח שלא יוחזרו.


מפגש וסיור מציעים הינו רשות ויתקיים בתאריך 11/4/19 בשעה 12:00 במרכז הספורט והנופש GYM רח' א.צ גרינברג 5 גן יבנה

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ש"ח (במילים: חמשת אלפים ) ₪ להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, זאת בהתאם להוראות סעיף 4.6 למסמך א' למסמכי המכרז.


את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות המתנ"ס רחוב הרצל 40 גן יבנה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 03/2019 " בלבד עד ליום 12/05/19 שעה 12:00, הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא ידונו וידחו על הסף.


אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, יהא המתנ"ס רשאי לחלק את העבודות בין מספר מציעים.

אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת מעטפת ההצעה במקום שנקבע לכך לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, עלול להביא לפסילת ההצעה.

  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים