סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

קול קורא - דוכנים

הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת מתחם דוכני FOOD TRUCK  (אוטו-אוכל)

 

להורדת המסמכים השונים:

קול קורא דוכנים

הצהרת קרבה

אישור קיום ביטוחים

 

א.    השירותים - כללי

 

 1. המועצה המקומית גן יבנה (להלן: " המועצה") מעוניינת להפעיל מתחם אוטו-אוכל בפארק "רונה רמון" המצוי בתחומי המועצה.
 2. הכניסה לאירוע חופשית לקהל הרחב.
 3. המועצה מבקשת לקבל הצעות מגורם אשר יפעיל וינהל את הדוכנים במתחם, והכול בהתאם למפורט במסמכי הזמנה זו (להלן: "השירותים"). המועצה תבחר בגורם אחד שישמש כגורם המנהל מטעמה בכל הנוגע לדוכנים ויהיה עליו להתקשר עם גורמים שונים המעוניינים להפעיל דוכנים או להפעיל את כלל הדוכנים בעצמו. למען הסר ספק, לא יתקבלו הצעות להפעיל דוכנים בודדים.
 4. מספר הדוכנים שיפעלו באירוע יהיה לא פחות מ20  
 5. האירוע יתקיים כאופציה בין התאריכים 22/8/19-20/10/19_(לאחר הבחירה תתקבל החלטה מול המועצה על תאריך המתאים לצורכי המועצה)    בין השעות 17:00-23:00. הדוכנים שיפעלו יכללו מגוון סוגי מזון על פי אישור משרד הבריאות וכיבוי אש, דוכני שתיה – חל איסור על מכירת שתיה אלכוהולית (למעט בירה) , דוכני צעצועים ומשחקים – הדוכנים יכללו מזון ושתיה קלה (למעט בירה) בלבד!
 6. המציע שייבחר על ידי המועצה כזוכה בהליך זה (להלן: "הזוכה" או "המפעיל"), יבצע את כל הפעולות הנדרשות, ללא יוצא מן הכלל לביצוע השירותים כמפורט במסמך זה וכפי שיעוגנו בהסכם בכתב שייחתם בין המועצה לזוכה.
 7. הבחירה בזוכה תבוצע על בסיס גובה התמורה שתשולם על ידו עבור הזכות לביצוע השירותים וכן, על איכות ההצעה, ניסיון המציע וחוסנו הכלכלי.
 8. הדוכנים יוצבו במיקום בו יאושר על ידי יועץ הבטיחות ומשטרת ישראל.
 9. במסגרת הדוכנים חל איסור מוחלט על מכירת אלכוהול ( למעט בירה) , חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי טבק ועישון, חל איסור מוחלט על מכירת בקבוקי זכוכית, מכל המינים והסוגים.
 10. הזוכה בהליך זה ישיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים לרבות אישורי  רשויות בטחון / ובטיחות , כיבוי אש, משרד הבריאות משטרת ישראל ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכל קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להם, לרבות יועץ מזון עבור משרד הבריאות.  על הזכיין לדאוג להנפקת רישיון עסק כחוק להפעלת האירוע במתחם.
 11. בכל דוכן יוצב שילוט בולט המפרט את תעריפי מחירי המזון והמשקאות.
 12. המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל במתחם האירועים כל שירות אחר זולת אילו הקבועים בהסכם שייחתם בין הצדדים.
 13. כל הפעולות הכרוכות בהצבת הדוכנים במתחם, לרבות הובלתם, הצבתם, חיבורם לחשמל ומים, בדיקתם וכיו"ב ייעשו על ידי המפעיל ועל חשבונו.ביום האירוע יש לעבור בדיקת מהנדס בטיחות. המועצה תספק למפעיל נקודה לחיבור חשמל לדוכנים בלבד (לא תלת פאזי).
 14. בגמר האירוע, על המפעיל לדאוג לפינוי כלל הדוכנים והשבת המתחם בו יוצבו הדוכנים כשהוא פנוי מכל חפץ ונקי.
 15. הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחיית הממונה על האירוע מטעמה של המועצה ובהתאם להסכם שיחתם עם המפעיל.מובהר בזאת, כי מספרם של הדוכנים ומיקומם, וכן סוג הדוכנים והיחס בין מספר סוגי הדוכנים -  ייקבעו בהתאם לצרכי המועצה.

 16. ידוע לזוכה כי באירוע זה יותר למכירה רק מה שיוחלט ויוסכם בין הזכיין למועצה, הזכיין מתחייב לא להפקיע מחירים ובכל מקרה לא תעמוד שום מנה מאכל/משתה על יותר מ30 ₪, כמו כן ישב הזכיין על רשימת המוצרים הנמכרים עם המועצה ויתמחרו ביחד. על הזכיין להעמיד שלטי מחירים בכל דוכן ויופיעו כל המחירים (קטן, גדול).

 

ב.     הגשת ההצעה:

17. הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה כנספח א' בלבד מבלי לבצע בו כל שינויים, השמטות או תיקונים. המציע יצרף להצעה פרטים אודות ההצעה לרבות פירוט הדוכנים שבכוונתו להציב באירוע, צילומים של עבודות/דוכנים שהעמיד בעבר, פירוט על הציוד המצוי ברשותו, פירוט מוצרים ומחירים, פירוט על ניסיונו, המלצות מלקוחות קודמים וכיו"ב.

18 .המועד האחרון להגשת הצעות הינו: יום _25/7/19_בשעה 14:00. ההצעה תוגש באמצעות דוא"ל שכתובתו: _oshri310@gmail.com או במסירה ידנית במשרדו של מנהל המחלקה לתרבות  הרצל 40 גן יבנה.

19. ההשתתפות בהליך מותנית בעמידת המציע בכלל התנאים המצטברים הבאים:

        א.                    המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא על רישום התאגיד או תעודת עוסק מורשה.

        ב.                     למציע ניסיון מוכח שלוש שנים לפחות בהפעלת דוכני מזון באירועים הפתוחים לקהל הרחב ו/או בהפעלת עסק בתחום המזון (כגון בית קפה, מסעדה, בר) ו/או מכירת מזון באמצעות מזנונים ו/או עמדות קפה.

         ג.                     המציע הפעיל אירוע אחד לפחות מסוג FOOF TRUCK

        ד.                     למציע רישיון עסק לרוכלות/ הפקת ירידים וכולי. בתוקף.

          ה.                    המציע הגיש טופס הצעה חתום בנוסח המצורף כנספח א' להליך זה.

           ו.                     למציע אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976. המציע ייצרף להצעתו אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספר החשבונות שלו על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ וניכוי מס במקור.

20. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל ובכלל זה אסמכתאות להוכחת דרישות הניסיון כולל המלצות מלקוחות קודמים.

21. על המציע לבקר במקום האירוע באם הוא מעוניין בכך ולהשיג בעצמו ועל חשבונו כל מידע הדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

22. ההצעה תהיה בתוקף למשך 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה.

 

ג.      הוראות כלליות למשתתפים

23.הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.

24. המועצה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.

25. המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר מידע על מנת שיוכלו לתמחר ולהכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר בדגש על המידע בנוגע לאירוע הינו מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את המועצה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה. 

26. אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של המועצה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את המועצה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. אין המועצה מתחייבת למספר מבקרים מסוים באירוע או לכמות המוצרים שיימכרו בדוכנים.

27. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את האירוע  ואת הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ואו דרישה כלפי המועצה בהתקיים האמור.

28. על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. על אף האמור, המועצה רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ואו ההמלצות ואו הפרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

29.המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ואו המלצות ואו מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.

30. מציע שיוכרז על ידי המועצה כזוכה בהליך זה יידרש לחתום על הסכם למתן השירותים תוך 2 ימי עבודה מיום הכרזתו כזוכה ובמועד חתימת ההסכם יעניק למועצה אישור ביטוחים כנדרש. בנוסף, יפקיד הזוכה בידי המועצה מראש את מלוא התשלום עבור מלוא תקופת ההפעלה (התמורה נשוא הליך זה).

31. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

 

לפרטים ניתן לפנות אל  __אושרי טובי – במייל oshri310@gmail.com

 

 

 

בכבוד רב,

 

                                                                                                      אילן סויסה

מנכ"ל המועצה

  

נספח א' – טופס הצעת המציע

לכבוד

מתנ"ס  גן יבנה

 

 1. בהמשך להליך קבלת הצעות שפורסם על ידי  המועצה, שכותרתו "הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת מתחם דוכני FOOD TRUCK  (אוטו-אוכל)"  (להלן: "ההליך") ולאחר שעיינתי במסמכי ההליך והבנתי את תוכנו, הנני מגיש הצעתי.
 2. אני מצרף את נספח זה בשלמותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את התחייבותי לקבל את כלל התנאים של ההליך בשלמותם.
 3. ידוע לי כי התמורה הנ"ל מהווה תשלום בגין השימוש להצבה והפעלת הדוכנים באירוע, המפורטים בהצעה זו.
 4. אני מאשר כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך ואני מתחייב לקיימים כלשונם וללא כל סטייה.
 5. ידוע לי כי סטייה מתנאי השימוש תקנה למועצה זכות מידית לביטולה של ההתקשרות עימי ולסילוק ידי ללא כל הודעה מוקדמת.
 6. ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין השירותים ובכלל זה, קבלת כל היתר או רישיון נדרש מטעם כל גורם שהוא.
 7. ידוע לי כי הצעתי זו הינה אישית ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד או להעביר אותה בכל דרך.
 8. אני מצהיר כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תנאי הליך זה, לרבות יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו ככל ואדרש לכך.
 9. אני מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות ודרישות המתנ"ס
 10. ידוע לי כי האחריות על הציוד שאספק במסגרת השירותים היא שלי בלבד והמועצה או הרשות לא תהיה אחראית לכל מקרה של אובדן ציוד או נזק לציוד.
 11. במידה ואוכרז כזוכה בהליך זה, אני מתחייב לחתום בתוך 2 ימי עבודה על חוזה התקשרות עם המועצה.
 12. ידוע לי כי אין המועצה מתחייבת למספר מבקרים מסוים באירוע ואין היא מתחייבת למתן הזמנות בהיקף מסוים.
 13. התמורה אשר אשלם למועצה עבור הזכות לניהול הדוכנים במתחם היא:___________ ₪ בתוספת מע"מ (על המציע להציע סכום עגול בש"ח ללא הערות וסייגים).

תאריך:____________________________       כתובת המציע: _______________________________

 

שם המציע:_________________________      טלפון ופקס  המציע:____________________________

 

חתימה וחותמת המציע:____________________       דוא"ל המציע: ____________________________

ת .ז/מספר ח.פ/מספר שותפות של המציע:______________________  

 

 

 

 

                                                                                                תאריך _____________

לכבוד

מועצה מקומית גן יבנה

הנדון : הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 1. הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית גן יבנה (להלן- המועצה) הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

1.1 סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950 הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".


1.2 כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
"חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)".
1.3 סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
2.1 בין חברי מועצת המועצה אין לי בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
2.2 אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
2.3 אין לי קרובי משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, בקרב עובדי המועצה.

3. ידוע לי, כי המועצה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ו/או לא מלאה.

4. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו הנסיבות הנני מתחייב לדווח למועצה בדבר כך באופן מיידי.


____________________
חתימה וחותמת הספק

 

 

  תאריך _____________
לכבוד
מועצה מקומית גן יבנה
הנדון : הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה
1. הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית גן יבנה (להלן- המועצה) הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

1.1 סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות , תשי"א-1950 הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".
1.2 כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
"חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)".
1.3 סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
2.1 בין חברי מועצת המועצה אין לי בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
2.2 אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
2.3 אין לי קרובי משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, בקרב עובדי המועצה.

3. ידוע לי, כי המועצה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ו/או לא מלאה.

4. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו הנסיבות הנני מתחייב לדווח למועצה בדבר כך באופן מיידי.


____________________
חתימה וחותמת הספק

___________________
תאריך

 • מועצה
 • ניוזלטר החודש
  מתנסנט | חוגים