סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

מכרז פומבי מס' 01/18

המשרהמכרז פומבי מס' 01/18
פרטים

לצפיה בקובץ מכרז פומבי מס' 01/18 לחצו כאן

 

מכרז פומבי יום הזכרון ויום העצמאות  מס' 01/18

 

להפקת אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל וחג יום העצמאות  2018 בגן יבנה

 

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה מזמין בזה הצעות למתן שירותי הפקת אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות 2018 בגן יבנה, וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לנדרש בהסכם וכפי שיורה המנהל מטעם המתנ"ס ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המתנ"ס ברחוב  הרצל 40  גן יבנה,  אצל גב' מורן לוי, בין השעות 09.00-13.00 תמורת תשלום של  200 ש"ח שלא יוחזרו.

 

בקשות להבהרות ניתן להגיש בכתב בלבד למייל moran.matnas@gmail.com וזאת לא יאוחר מתאריך 12/1/2018  שעה 12.00

 

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ש"ח (במילים: חמשת אלפים ש"ח) להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, זאת בהתאם להוראות סעיף 7א' למסמך ההוראות למשתתפים.

את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות במזכירות המתנ"ס רחוב הרצל 40 גן יבנה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/17 " בלבד עד לתאריך 22/1/18 שעה 12:00.

אין המתנ"ס לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, תהא המתנ"ס יהי רשאי לחלק את העבודות בין מספר מציעים

 

אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת מעטפת ההצעה במקום שנקבע לכך  לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

 

 

בכבוד רב,

 

אורית גוטמן

מנהלת המתנ"ס

מייל לקורות חייםmoran.matnas@gmail.com
פקס
שלוחהמרכז קהילתי מתנס גן יבנה
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים