סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8571199
matnas.ganyavne@gmail.com
פקס: 08-8573584

מכרז פומבי מס' 4/18

המשרהמכרז פומבי מס' 4/18
פרטים

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה

מכרז פומבי מס' 4/180

לניהול והפעלת בריכת שחייה מתנ"ס גן יבנה 2018

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה מזמין בזה הצעות למתן שירותי ניהול והפעלת בריכת שחייה של מתנ"ס גן יבנה לשנת 2018. וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לנדרש בהסכם וכפי שיורה המנהל מטעם המתנ"ס ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני (להלן: "השירותים" או "העבודות").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 8/02/18 במשרדי המתנ"ס ברחוב הרצל 40 גן יבנה, אצל גב' מורן לוי, בין השעות 09.00-13.00 תמורת תשלום של 200 ש"ח שלא יוחזרו.


מפגש וסיור מציעים יתקיים בתאריך 22/02/18 בשעה 12:00 במתנ"ס גן יבנה ברחוב הרצל 40 גן יבנה.

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ש"ח (במילים: חמשת אלפים ) ₪ להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, זאת בהתאם להוראות סעיף 7א' למסמך ההוראות למשתתפים.
את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות במזכירות המתנ"ס רחוב הרצל 40 גן יבנה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 04/18 " בלבד עד ליום 11/03/18 שעה 12:00.
אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, יהא המתנ"ס רשאי לחלק את העבודות בין מספר מציעים.

אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת מעטפת ההצעה במקום שנקבע לכך לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

להדפסת המכרז 

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמרכז קהילתי מתנס גן יבנה
  • רואה חשבון במרכז
  • מועצה
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים