חיפוש באתר

כללי

תקנון הגרלה ליריד חוגים

 תקנון פעילות

1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"   מתנ"ס  גן יבנה

"הפעילות"           יריד חוגים ושיטור קהילתי

"משתתף"            הקהל הרחב, בכל הגילאים

"אתר הפעילות"     אתר מתנ"ס גן יבנה בכתובתwww.matnasganyavne.org.il

"הגרלה"              הגרלה בין משתתפי הפעילות, כאשר הזוכים יזכו בפרס

"הפרס"-

1. מצלמת אקסטרים     

2. 5 כניסות יחיד לקנטרי

3.  זוג כרטיסים למופע ילדים

 

2. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תיערך ביום ה'  31/8/2017  (להלן:"תקופת הפעילות").

2.2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. השתתפות בפעילות

3.1. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.2. רק הזוכים יזכו בפרס.

3.3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.4. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

4. מדיניות פרטיות

4.1. הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים בפעילות, ישמשו אך ורק לצורך פעילות זו. בסיום הפעילות הנתונים אשר יאספו בנוגע למשתתפים ימחקו.  

5. הזוכים

5.1. הזוכים הם אלו ששמם יעלה בגורל.

5.2. במידה והזוכה אינו נמצא במקום, ייפסל מועמד זה ותערך הגרלה נוספת. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

5.3. מועמד לזכייה שלא אותר במעמד ההגרלה ו/או לא עמד בתנאי התקנון  - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי          לפיצוי כלשהו.

6. הפרסים

6.1. הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.

6.2. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים    השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

6.3. עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר במעמד ההגרלה והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

6.4. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

7. פרסום שמות הזוכים ושימוש בברכות הזוכות

7.1. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות הזוכים. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

7.2. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם תמונות נבחרות, מתוך כלל הברכות שהעלו המשתתפים, בכל קמפיין בכל פלטפורמה שתמצא לנכון.

7.3. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

8. זכויות יוצרים

8.1. המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בתמונה על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והכל מבלי לשלם תמורה בגין השימוש כאמור.

8.2. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלו  ו/או בתמונה במסגרת אתר עורכת הפעילות, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ו/או לשלם בגין שימוש כאמור.

9. כללי

9.1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

9.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3. עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי

9.4. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.5. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי המתנ"ס והמועצה, חברי מתנ"ס וחברי מועצה  ובני משפחותיהם (בן זוג, הורים, אחים ואחיות).

9.6. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

 

כתב הסכמה

 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת פעילות מתנ"ס גן יבנההמועצה המקומית גן יבנה (להלן: "המתנ"ס") הנערכת על ידה זכיתי ב____________________.

 ידוע לי, כי האחריות על תקינות הפרס מוטלת על יצרנית הפרס ואינה חלה על המתנ"ס.

 המתנ"ס אינו אחראית לאיכות הפרס וטיבו ובכל תלונה בעניין זה אפנה ליצרן.

 אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטיי האישיים והתמונה שהעלתי במסגרת הפעילות

 אני מעניק/ה למתנ"ס את הזכות הבלעדית לעשות שימוש בתמונה בהתאם לשיקול דעתה בכל אמצעי שתחפוץ (להלן: "ההרשאה")

 אני מעניק/ה למתנ"ס את ההרשאה הבלעדית באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום ואני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות כלפי המתנ"ס ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי

 ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה בגין הענקת ההרשאה

 הנני פוטר/ת את המתנ"ס ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה

 הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד המתנ"ס /חבר מועצה

הנני מתחייב/ת בקבלתי את הפרס שלא לבטל את החוג/ים אליהם נרשמתי עד לחודש נובמבר, החל מחודש נובמבר במידת הצורך יינתן האפשרות לביטול חוג בהתאם לתקנון ביטולים

 תאריך:________________

שם הזוכה:____________ מספר ת.ז.:_____________

תאריך לידה:___________

כתובת:________________________

טלפון:_______________

חתימת הזוכה:____________

 במידה והזוכה קטין:

שם האפוטרופוס:_______ ת.ז:___________________

כתובת:___________

טלפון:___________________

חתימת האפוטרופוס:_____________________

צרו קשר:
  • מתנ"ס גן יבנה
  • הרצל 40
  • גן יבנה
  • 08-8571199
  • פקס: 08-8573584
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות