חיפוש באתר

מכרזים

מכרז פומבי מס׳ 01/23 - הפעלת בריכת שחייה עונתית במתנ"ס גן יבנה

 

מתנ"ס גן יבנה (להלן: מתנ"ס ) מזמין בזאת הצעות מחיר להפעלת בריכת שחייה בגן יבנה, הכל על פי דרישות המכרז והחוזה, אשר יקראו להלן – "השירותים" / "העבודות".

רשאים להשתתף במכרז, מציעים בעלי ניסיון בהפעלת בריכת שחייה ציבורית העומדים בכל יתר תנאי הסף של המכרז.

 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 15/01/2023 בסכום של 400 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המתנ"ס ברחוב הרצל 40 גן יבנה, בין השעות 09:00-13:00, טלפון: 08-8571199
את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת המזכירות של המתנ"ס.
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.

 

ערבות השתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך של 5000 ₪ (במילים: חמשת אלפים ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מידיי בכל עת עם דרישתו הראשונה של המתנ"ס. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 10/05/2023 לפי דרישת המתנ"ס, אם תבוא כזו, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01/2023" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 15/02/2023 בשעה 12:00 במזכירות המתנ"ס (לא לשלוח בדואר) ברח' הרצל 40, גן יבנה.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

 

מפגש מציעים ושאלות הבהרה:

מפגש וסיור מציעים שהינו חובה, ייערך ביום 01/02/2023 בשעה 12:00, במתנ"ס גן יבנה ברח' הרצל 40 גן יבנה. מובהר כי מציע שיגיע באיחור של מעל 15 דקות מהמועד האמור, לא תחשב השתתפותו במפגש המציעים. על המשתתף במפגש להצטייד בתעודה מזהה ובייפוי כח חתום ע"י עו"ד מטעם המציע המעיד כי המשתתף הינו נציג מוסמך של המציע. השתתפות במפגש המציעים חובה. מציע שלא ישתתף במפגש המציעים הצעתו תיפסל.
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות במפגש המציעים לעיל.
מתן תשובות בכתב לשאלות הבהרה אם ישנן יינתן עד לתאריך 08/02/2023

 

כללי:

מובהר כי המתנ"ס רשאי על פי שיקולו לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא.
אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר לתשלום למתנ"ס או הזולה ביותר לתשלום מאת המתנ"ס, או כל הצעה שהיא והוא רשאי להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 

רפי אברג'ל

מנהל מתנ"ס גן יבנה

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות