חיפוש באתר

מכרזים

מכרז פומבי לאספקת ארוחות צהרים לצהרוני בתי ספר וגני הילדים

הודעה בדבר פרסום מכרז פומבי

מתנ"ס גן יבנה מזמין בזאת הצעות מחיר לאספקת ארוחות צהרים לצהרוני בתי ספר וגני ילדים בגן יבנה.

מספר המכרז: 01/2024

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/03/2024, בשעה 16:00

פרטים נוספים:

  • מטרת המכרז: אספקת ארוחות צהרים לצהרוני בתי ספר וגני ילדים בגן יבנה.
  • מי זכאי להשתתף: מציעים בעלי ניסיון באספקת ארוחות חמות העומדים בכל תנאי הסף של המכרז.
  • רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 17/02/2024, תמורת 500 ש"ח (לא יוחזרו), במשרדי המתנ"ס ברחוב הרצל 40 גן יבנה, בין השעות 09:00 עד 16:00. טלפון - 08-8571199
  • ערבות השתתפות במכרז: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך 5,000 ש"ח.
  • הגשת ההצעות: יש להגיש את ההצעות ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 01/2024", במסירה ידנית במזכירות המתנ"ס (לא לשלוח בדואר).
  • שאלות הבהרה: ניתן להפנות שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה במייל לליאת בר liatb@ganyav.matnasim.co.il. תשובות בכתב לשאלות הבהרה יינתן עד לתאריך 10/03/24.
  • כללי: המתנ"ס רשאי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הזולה ביותר, והוא רשאי להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ניתן לצפות בתנאי המכרז בקובץ המצורף כאן למטה או בקישור: חוברת מכרז לצפיה בלבד

בברכה, מתנ"ס גן יבנה


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות